Disclaimer voor mega-autoservice.nl

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van mega-autoservice.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld

door mega-autoservice. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op

onze website aan u bieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen

hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mega-autoservice is het niet toegestaan tekst,

fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom

berust bij mega-autoservice.

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als

programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel

overeenkomst met mega-autoservice te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Mega-autoservice streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen

de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor

geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie

en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te

verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mega-autoservice

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via

hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van

mega-autoservice.nl op deze pagina.